Download algemene voorwaarden


Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden
Webwinkel PARELS  (februari 2018)

Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik van de website www.kapsalonparels.be, eigendom van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HAIRLOCKS, met maatschappelijke zetel te 1981 ZEMST (Hofstade), Tervuursesteenweg 319, ingeschreven in het KBO en BTW register met nummer BE0862.500.541, RPR Brussel (Nederlandstalig), IBAN BE33 0016 6638 7046, BIC GEBABEBB  , tel.  +32(0)15.63.92.94, met als contactpersoon Els VAN CRAEN, zaakvoerster, e-mail els@kapsalonparels.be,  (hierna genoemd ‘PARELS’).

De voorwaarden zijn van toepassing wanneer een bestelling via de webwinkel van PARELS geplaatst wordt door een bezoeker van deze site (hierna genoemd ‘de Klant’):

 • voor de aankoop van geschenkbonnen of producten (hierna ‘producten’), of,
 • voor de inschrijving voor een open opleiding (hierna ‘workshop’)  georganiseerd door PARELS.

Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van PARELS moet de Klant deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waardoor hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door PARELS zijn aanvaard.

PARELS behoudt zich het recht voor om, op eender welk tijdstip, de algemene voorwaarden te wijzigen of te schrappen en dit zonder dat enige voorafgaande kennisgeving noodzakelijk is. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. Door het plaatsen van een bestelling op de website bevestigt de Klant een natuurlijk persoon te zijn, handelingsbekwaam en minstens 18 jaar oud. PARELS draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor bestellingen door personen of entiteiten die niet aan deze criteria voldoen of voor foutieve gegevensvermelding door de Klant.
 
 1. Totstandkoming van de overeenkomst

Commerciële documenten en aanbiedingen scheppen geen verbintenissen in hoofde van PARELS.

De overeenkomst tussen PARELS en de Klant komt slechts tot stand op het ogenblik dat de online bestelling van producten of workshops door de Klant gevalideerd wordt met een orderbevestiging die per e-mail verstuurd wordt door PARELS. De bevestiging wordt naar het door de Klant opgegeven e-mailadres verstuurd. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om erop toe te zien dat de berichten niet in de spamfolder terechtkomen. Orderbevestiging is pas mogelijk na aanvaarding van de algemene voorwaarden en volledige betaling van de bestelde goederen / workshop door de Klant PARELS blijft eigenaar van alle producten tot op het ogenblik van volledige betaling. Telefonische bestellingen van producten of inschrijvingen voor workshops worden niet aanvaard.
 
 1. Prijzen en voorwaarden producten en workshops

De op de webwinkel aangegeven verkoopprijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

De verzend- en leveringskosten zijn, tenzij andersluidende vermelding, voor rekening van de Klant en worden, in aanvulling op de prijs van de geselecteerde producten, afzonderlijk vermeld en berekend op het einde van de bestelling vooraleer de bestelling definitief wordt geplaatst. De verzend- en leveringskosten kunnen variëren per bestelling.

Gratis ophaling door de Klant is mogelijk in het kapsalon PARELS te 1981 Zemst (Hofstade), Tervuursesteenweg 319  voor zover de Klant deze optie heeft gekozen bij het einde van de bestelling en nadat hij er door PARELS per e-mail van werd verwittigd dat de bestelling klaar staat.

De opgave van prijs heeft uitsluitend betrekking op de goederen zoals woordelijk omschreven bij het product. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Voor workshops omvatten de tarieven de intellectuele prestaties en kosten van de docent, accommodatie, huur van didactisch materiaal en desgevallend wat expliciet extra werd vermeld in het aanbod of de overeenkomst met de Klant.
 
 1. Voorwaarden geschenkbonnen

Geschenkbonnen zijn zes (6) maanden geldig en kunnen ingewisseld worden voor items aangeboden op www.kapsalonparels.be of voor behandelingen en producten aangeboden in het kapsalon PARELS, te 1981 Zemst (Hofstade), Tervuursesteenweg 319. Zij kunnen niet omgeruild worden of ingewisseld voor geld. Verzendkosten en BTW zijn van toepassing op alle items aangekocht met een geschenkbon.

Promotievouchers/kortingsbonnen kunnen niet gebruikt worden voor de aankoop van geschenkbonnen.

De digitale geschenkbon wordt na aankoop per e-mail aan de Klant gestuurd en kan worden afgedrukt of doorgestuurd aan derden voor gebruik. PARELS is niet aansprakelijk voor de verzending van een cadeaucheque naar een onjuist of niet-bestaand e-mailadres opgegeven door de Klant.

Indien de Klant kiest voor een papieren geschenkbon, kan deze worden afgehaald in het kapsalon PARELS te 1981 Zemst (Hofstade), Tervuursesteenweg 319  voor zover de Klant deze optie heeft gekozen bij het einde van de bestelling en nadat hij er door PARELS per e-mail van werd verwittigd dat de geschenkbon klaar ligt.

Als het bedrag van de bestelling de waarde van de geschenkbon overschrijdt, dient de Klant het resterende bedrag bij te betalen. Als de waarde van de geschenkbon meer bedraagt dan het bedrag van de bestelling, dan kan dezelfde code gebruikt worden bij een volgende aankoop. Het resterende bedrag zal beschikbaar blijven tot wanneer het saldo opgebruikt is of tot wanneer de termijn verstreken is.

Voor retourzendingen van items die werden aangekocht met een geschenkbon, zal een nieuwe geschenkbon uitgegeven worden geldig voor de resterende termijn van de oorspronkelijke bon.
 
 1. Betaling

PARELS biedt verschillende manieren om op een veilige wijze elektronisch te betalen via het betalingssysteem en de betalingsvoorwaarden van betalingsprovider CCV. Middels het plaatsen van een bestelling en betaling via de webwinkel van PARELS verklaart de Klant tevens kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van CCV – webshop Kapsalon Parels en aanvaardt hij erdoor gebonden te zijn.
 
 1. Aanbod – Voorraad producten – Annulatie/wijzigingen workshop

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door PARELS. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

De beschikbare hoeveelheden van producten die eventueel op de website worden vermeld, zijn louter informatief en scheppen geen verbintenissen in hoofde van PARELS.

PARELS behoudt zich het recht voor een product niet te leveren en een bestelling te annuleren indien dit product na bestelling niet meer op voorraad blijkt te zijn bij PARELS. De Klant zal hier ten spoedigste van worden verwittigd via e-mail aan het door de Klant opgegeven e-mailadres. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om erop toe te zien dat de berichten niet in de spamfolder terechtkomen. De Klant heeft de mogelijkheid om de eventuele andere, terzelfdertijd bestelde producten te annuleren en dit zonder bijkomende kosten. Ook bij overgang naar een nieuwe editie/formule van een bepaald product zal de Klant hierover geïnformeerd worden en de mogelijkheid worden geboden de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder bijkomende kosten.

Wat de workshops betreft, kan PARELS in geval van overmacht, onvoorziene of niet te vermijden omstandigheden de workshop annuleren, de inhoud, datum/data of de locatie wijzigen. In deze gevallen kan de Klant zijn inschrijving annuleren of opteren voor een deelname aan een volgende sessie van de geannuleerde of gewijzigde workshop. In geval van annulering, omwille van hogervermelde situaties, wordt het door de Klant betaalde inschrijvingsgeld terugbetaald zonder intrest of andere vergoeding. PARELS heeft ten allen tijde het recht om de initieel aangekondigde docent(en) te vervangen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering en de kwaliteit van de workshop noodzakelijk is, zonder enig recht op terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
 
 1. Levering en risico-overdracht

Goederen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België op het door de Klant opgegeven adres bij het plaatsen van de bestelling. PARELS verzendt geen goederen naar postbusadressen.

PARELS is gerechtigd de bestelde goederen in meerdere keren te verzenden. De extra kosten van de nalevering worden door PARELS gedragen.

De levering gebeurt via het eigen vervoer van PARELS of door een externe transportfirma naar keuze van PARELS en wordt in persoon overhandigd aan de Klant, of bij afwezigheid, bij de buren van de Klant (tenzij expliciet door de Klant uitgesloten) of een door hem aangewezen derde partij die niet de vervoerder is.

De leveringsbon dient te allen tijde door de Klant (of bij afwezigheid, de buren of een door hem aangewezen derde partij die niet de vervoerder is) ondertekend.

De risico-overdracht van de goederen vindt plaats op het moment van de sluiting van de overeenkomst in geval van standaard, niet-verzekerde verzending. De Klant draagt vanaf dat ogenblik het risico.
Indien de Klant bij bestelling kiest voor een verzekerde verzending, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de Klant vanaf het moment van ondertekening van de leveringsbon door de Klant (of, bij afwezigheid, de buren of een door hem aangewezen derde partij die niet de vervoerder is). De Klant controleert in dat geval onmiddellijk bij ontvangst van de goederen of deze conform de bestelling werden geleverd en of er zichtbare beschadigingen en/of kwalitatieve tekortkomingen zijn. Deze worden in voorkomend geval op de leveringsbon vermeld. Bij gebreke aan dergelijk voorbehoud worden de goederen onherroepelijk aanvaard door de Klant als zijnde conform met de geplaatste bestelling en aldus vrij van gebreken en/of beschadigingen.
Het risico gaat echter al over op de Klant bij overdracht aan de vervoerder, als de vervoerder door de Klant zelf werd gekozen of aangesteld om de goederen te vervoeren en deze keuze niet door PARELS was geboden.

PARELS streeft naar een zo kort mogelijke leveringstermijn en doet al het mogelijke om de op de website vermelde termijnen te respecteren. De vermelde leveringstermijnen doen in hoofde van PARELS geenszins een resultaatverbintenis ontstaan doch enkel een inspanningsverbintenis. Concreet bedraagt de leveringstermijn minimaal 1 werkdag en maximaal 30 dagen na ontvangst van de betaling.

In de mate van het mogelijke zal PARELS de Klant verwittigen in geval de verwachte leveringsdatum niet gerespecteerd kan worden. Daartoe wordt de Klant verzocht om tijdens het plaatsen van de bestelling zijn contactgegevens te vermelden

Indien nodig naar mening van PARELS, kan deze de Klant contacteren om de juistheid van de bestelling te controleren alvorens tot levering van de bestelling over te gaan. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de levering die echter niet aan PARELS kan worden ten laste gelegd.

PARELS kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor een levering die later dan verwacht aankomt of een pakket dat verloren raakt door toedoen van derden, door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. PARELS is evenmin aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder. Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de verwachte tijdspanne, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan sowieso niet worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.
 
 1. Herroepingsrecht  

Voor zover de Klant een consument is in de zin van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht, heeft hij het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen en de inschrijving van een workshop te annuleren of de bestelde producten terug te sturen zonder extra kosten, met uitzondering van de retourkosten die voor rekening van de Klant zijn.

Voor producten verstrijkt de herroepingstermijn 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt door handtekening van de leveringsbon. Bij levering in meerdere malen geldt de dag van de laatste levering.

Gelet op de aard van de op de website aangeboden producten, zijnde verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken, kunnen enkel goederen die opnieuw door PARELS kunnen worden verkocht, worden teruggezonden. Teruggestuurde goederen worden dus alleen geaccepteerd als deze in originele staat zijn, te weten in hun gesloten, originele, niet bevuilde verpakking, met complete inhoud en zonder beschadigingen aan de verpakking of het etiket.

Voor online inschrijvingen voor de workshops, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag dat de overeenkomst werd gesloten door de orderbevestiging door PARELS. In geval van annulatie na het verstrijken van de herroepingstermijn, blijft de inschrijvingsprijs in zijn geheel verschuldigd. Indien de Klant PARELS er schriftelijk (post of e-mail) van op de hoogte brengt dat hij zelf de workshop niet kan bijwonen, kan hij zich laten vervangen door een derde waarvan hij de naam onmiddellijk meedeelt aan PARELS.

De Klant oefent zijn herroepingsrecht uit door een ondubbelzinnige, schriftelijke verklaring waaruit duidelijk de beslissing tot herroeping van de overeenkomst blijkt en dewelke wordt gericht aan PARELS ofwel per post aan HAIRLOCKS bvba, met maatschappelijke zetel te 1981 Zemst (Hofstade), Tervuurse­steenweg 319, of per e-mail aan els@kapsalonparels.be. De Klant vermeldt in deze verklaring het bankrekeningnummer waarop desgevallend de terugbetaling dient te gebeuren. Terugbetaling via een kredietkaart is niet mogelijk.

De Klant zendt de goederen terug of overhandigt deze rechtstreeks tegen ontvangstbevestiging aan de contactpersoon van PARELS voor het verstrijken van een termijn van 14 dagen na de dag waarop hij aan PARELS zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen, heeft meegedeeld. De Klant draagt de kosten voor het terugzenden. Onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.

Van zodra de Klant op rechtmatige wijze gebruik maakt van zijn recht op herroeping, engageert  PARELS zich om het totaalbedrag van de bestelling (incl. de  oorspronkelijke verzendingskosten tenzij  de Klant een andere dan door PARELS voorgestelde vervoerder heeft gekozen) terug te betalen binnen een termijn van maximum 30 dagen na ontvangst van de geretourneerde goederen door PARELS en dit onder gebruikmaking van het bankrekeningnummer dat door de Klant in de verklaring tot herroeping werd opgegeven.

 
 1. Aansprakelijkheid, vrijwaringen en uitsluitingen

Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door PARELS krachtens de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van PARELS beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

PARELS is niet aansprakelijk voor enige materiële of lichamelijke schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade, die de Klant en/of zijn aangestelden lijden om welke reden ook, hieronder begrepen (niet limitatief) een tekortkoming, nalatigheid, fout of zware fout van haar of haar aangestelden of leveranciers.

Evenmin is zij aansprakelijk voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door een daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid, bijvoorbeeld (niet limitatief) ingevolge verkeerd gebruik van producten of gebruik van (cosmetische) producten die niet beantwoorden aan de specifieke noden van de Klant. PARELS heeft geen enkele persoonlijke informatieplicht voor online bestellingen. Voor advies op maat dient de Klant zich in persoon te richten tot kapsalon PARELS.

Wat de workshops betreft worden de prestaties door PARELS – of door de door haar aangestelde derde(n) – uitgevoerd in totale professionele onafhankelijkheid en naar best inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap (inspanningsverbintenis). PARELS geeft geen garantie en draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de verschafte informatie, de verstrekte adviezen en de resultaten van haar prestaties in hoofde van de Klant.

Voor zover enige aansprakelijkheid toch weerhouden zou worden, dan is deze beperkt tot terugbetaling van de prijs van het product of de workshop.
 
 1. Intellectuele eigendom

Methodieken die ontwikkeld en/of toegepast worden door PARELS voor de workshops zijn en blijven eigendom van PARELS, evenals enige documentatie die desaangaande ter beschikking gesteld zou worden van de Klant. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van PARELS.

 
 1. Klachten

Eventuele klachten kunnen, onverminderd het hierboven bepaalde in verband met herroepingsrecht, gericht worden aan PARELS per post aan HAIRLOCKS bvba, te 1981 Zemst (Hofstade), Tervuursesteenweg 319, of per e-mail aan els@kapsalonparels.be.

 
 1. Toepasselijk recht en bevoegde instanties

Deze algemene voorwaarden en de globale rechtsverhouding tussen PARELS en de Klant worden beheerst door het Belgische recht, zelfs indien een bestelling vanuit het buitenland zou worden geplaatst.

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de rechtsverhouding tussen PARELS en de Klant zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel (Nederlandstalig).